×
×

Навчання

Microsoft Word

1. Microsoft Word - це:

а) Графічний редактор
б) Текстовий редактор
в) Редактор таблиць
г) Браузер

2. Яка команда поміщає виділений фрагмент тексту в буфер без видалення:

а) Копіювати
б) Вирізати
в) Вставити
г) Видалити

3. Помістити в документ малюнок можна за допомогою вкладки:

а) Вид
б) Сервіс
в) Вставка
г) Форма

4. Щоб виконати перевірку документа, необхідно:

а) Рецензування - Правопис
б) Вставка - Правопис
в) Розмітка сторінки - Правопис
г) Копіювання - Правопис

5. Щоб вставити зображення з Галереї зображень Office:

а) Вставка - Малюнок
б) Головна - Малюнок
в) Вид - Малюнок
г) Форма - Малюнок

6. Щоб зробити текст напівжирним:

а) Виділити текст і натиснути певну кнопку на вкладці Рецензування
б) Виділити текст і натиснути певну кнопку на вкладці Основне
в) Виділити текст і натиснути певну кнопку на вкладці Вид
г) Виділити текст і натиснути певну кнопку на вкладці Файл

7. Щоб вставити об'єкт WordArt необхідно вибрати:

а) Вставка - Word Art
б) Вставка- Об'єкт - Word Art
в) Головна - Word Art
г) Файл - Word Art

8. Колонтитули в документ можна ввести Використовуючи вкладку:

а) Редагування
б) Вид
в) Вставка
г) Файл

9. Як вставити математичний вираз в тeкстовий докумeнт?

а) Вставка / Об'єкт / Формули
б) Головна / Формули
в) Вставка / Формули
г) Вставка / Об'єкт / Формули

10. Для створення фону сторінки використовується команда:

а) Головна / Колір сторінки
б) Вставка / Колір сторінки
в) Розмітка сторінки / Колір сторінки
г) Файл / Колір сторінки

11. Файли MS Word мають розширення:

а) dotx
б) mp3
в) txt
г) ptx

12. Який пункт меню дозволяє налагодити панель інструментів текстового процесора WORD?

а) Формат
б) Вид
в) Правка
г) Довідка


Microsoft Access

1. База даних - це:

а) спеціальним чином організована сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігається на зовнішньомуносії, про деякий об'єкт
б) довільний набір інформації
в) сукупність програм для зберігання і обробки великихмасивів інформації
г) комп'ютерна програма, що дозволяє в деякійпредметній області робити висновки, порівнянні звиведеннями людини-експерта

2. Який з варіантів не є функцією СУБД?

а) реалізація мов визначення і маніпулювання даними
б) забезпечення користувача мовними засобамиманіпулювання даними
в) підтримка моделей користувача
г) координація проектування, реалізації і ведення БД

3. У записі файлу реляційної бази даних (БД) можеміститися:

а) виключно однорідна інформація (дані толькр одноготипу)
б) тільки текстова інформація
в) неоднорідна інформація (дані різних типів)
г) тільки логічні величин

4. СУБД - це:

а) Оболонка операційної системи, що дозволяєкомфортніше працювати з файлами
б) Набір програм, що забезпечують роботу усіх апаратнихоблаштувань комп'ютера і доступ користувача до них
в) Програми, які дозволяють створювати БД, зберігати їх,модифікувати і так далі
г) Програми по обслуговуванню БД

5. Запис табличної бази даних - це:

а) Сукупність стовпців таблиці
б) Стовпець таблиці
в) Рядок таблиці
г) Сукупність рядків

6. Полі табличної бази даних - це:

а) Сукупність стовпців таблиці
б) Стовпець таблиці
в) Сукупність рядків таблиці
г) Рядок таблиці

7. Таблиці у базах даних призначені для:

а) Зберігання даних бази
б) Відбору і обробки даних бази
в) Введення даних бази і їх перегляду
г) Автоматичного виконання групи команд

8. Що з перерахованого не є об'єктом Access?

а) Таблиці
б) Ключі
в) Форми
г) Запити

9. Таблиці, запити, звіти в СУБД - це:

а) Єдиний файл БД
б) Окремі файли розміщені в теку
в) Щось інше
г) Декілька файлів БД

10. У текстовому полі СУБД MS Access можна зберігати:

а) Тільки буквену (символьну) інформацію
б) Маску введення
в) Картинки
г) Інші об'єкти

11. Майстер підстановок в СУБД MS Access використовується

а) Для створення нових полів
б) Для надання значень полів з інших таблиць, абовведення фіксованого списку даних
в) Для розрахунку функцій
г) Для розрахунку інших деталей

12. Джерело даних для форми:

а) Таблиця або запит
б) Запис таблиці
в) Поле таблиці
г) Звіт


Microsoft Excel

1. Основне призначення електронних таблиць –

а) редагувати і форматувати текстові документи
б) зберігати великі обсяги інформації
в) виконувати розрахунок за формулами
г) немає правильної відповіді

2. Що дозволяє виконувати електронна таблиця?

а) вирішувати завдання на прогнозування і моделювання ситуацій
б) подавати дані у вигляді діаграм, графіків
в) при зміні даних автоматично перераховувати результат
г) виконувати креслярські роботи

3. Основним елементом електронних таблиць є:

а) цифри
б) осередки
в) дані
г) символи

4. Яка програма не є електронною таблицею?

а) Excel
б) Quattropro
в) Superkalk
г) Word

5. Як називається документ в програмі Excel?

а) робоча таблиця
б) книга
в) сторінка
г) лист

6. Робоча книга складається з ...

а) декількох робочих сторінок
б) декількох робочих листів
в) кількох осередків
г) одного робочого листа

7. Найменшою структурною одиницею всередині таблиці є ...

а) рядок
б) осередок
в) стовпець
г) діапазон

8. Осередок не може містити дані у вигляді ...

а) тексту
б) формули
в) числа
г) картинки

9. Вкажіть правильну адресу комірки

а) Ф7
б) Р6
в) 7В
г) немає правильної відповіді

10. До якого типу програмного забезпечення відносяться ЕТ?

а) до системного
б) до мов програмування
в) до прикладного
г) до операційного

11. Який осередок називається активним?

а) будь-який
б) той, де знаходиться курсор
в) заповненений
г) немає правильної відповіді

12. Якого типу сортування не існує в Excel?

а) по убуванню
б) за розміром
в) за збільшення
г) усі види існують


Pascal

1. Масив в програмуванні це:

а) Велика кількість цифрових даних
б) Змінна, яка у впорядкованому виді зберігає безлічзначень одного типу одночасно
в) Облаштування зберігання даних, що складається здекількох накопичувачів інформації
г) Дані з індексом

2. Масив позначається командним словом:

а) Arrau
б) Aray
в) Array
г) Arrai

3. У якому рядку НЕ правильний опис масиву?

а) var ch: array[1.10] of integer;
б) var stih: array[1,5.7] of real;
в) var STL23: array[2.108] of real;
г) var ch: array[1.10] of real

4. Яка кількість даних може знаходитися в цьому масивіvar ch : array[4.16] of integer;?

а) 13 цілих чисел
б) 14 цілих чисел
в) 13 букв
г) 12 дробових чисел

5. Що називається масивом?

а) Під масивом розуміється сукупність кінцевих чисел різних типів
б) Під масивом розуміється сукупність кінцевого числаданих одного типу
в) Під масивом розуміється сукупність нескінченного числа даних одного типу
г) Під масивом розуміється сукупність нескінцевих чисел різних типів

6. Вкажіть правильний опис масиву

а) Var a: array[1.1000] of integer;
б) Var А, В, З: ARRAY [1.50] OF REAL or INTEGER;
в) Var А: ARRAY [1.50 OF REAL];
г) Var a: array[1.1000] of real;

7. Числовий масив А заповнений послідовно числами: 7, 15, 87, 34. Вкажіть значення елементу А[2]

а) 34
б) 87
в) 15
г) 7

8. Яка команда заповнює масив з клавіатури?

а) Read (A[i])
б) Rаndom (s)
в) Round
г) Writeln

9. Що робить наступний фрагмент програми?
for i:=1 to n do write (a[i],' ');

а) Введення елементів масиву з клавіатури
б) Виведення елементів масиву на екран монітора
в) Введення елементів масиву з файлу
г) Виведення елементів масиву з файлу

10. Що визначає індекс масиву?

а) Індекс визначає положення елементу масиву даних один відносно одного
б) Індекс визначає положення елементу масиву даних відносно його кінця
в) Індекс визначає положення елементу масиву даних відносно його початку
г) Індекс визначає положення елементу масиву даних взагалом

11. Вкажіть правильний опис масиву

а) Var c: ARRAY [1.50 OF REAL];
б) Var b: array[1.180] of integer;
в) Var x, y: array of integer [1.100] of real;
г) Var b: array[1.180] of real;

12. Для отримання випадкових чисел з проміжку [0;6]використовують наступну функцію:

а) Random (6)
б) Random (7)
в) Random (7) 6
г) Random (6) 7